R.MIRALPEIX SL

R. Miralpeix S.L.

Gestió i optimització de l’aigua

R. MIRALPEIX S.L. és una enginyeria dedicada a dissenyar sistemes hidràulics per a aconseguir la millor gestió i optimització de l’aigua per diferents sectors: agricultura, jardineria domèstica i residencial, així com a la indústria i la hosteleria.

Posem l’experiència de 38 anys en el sector de l’aigua a la seva disposició per tal d’aconseguir gestionar els seus recursos de la manera més òptima.

El nostre objectiu sempre ha estat i serà, el d’aportar-li solucions amb una bona qualitat tecnològica, però sense deixar de banda la manera de fer d’abans, tenint la màxima cura del medi ambient, l’estalvi energètic i la sostenibilitat en cadascun dels projectes.

R. Miralpeix S.L.

Gestión y optimitzación del agua

R. MIRALPEIX S.L. es una ingeniería dedicada a diseñar sistemas hidráulicos para conseguir la mejor gestión y optimización del agua en diferentes sectores: agricultura, jardinería doméstica y residencial, así como la industria y la hostelería.

Ponemos a su disposición la experiencia de 38 años en el sector del agua con el fin de conseguirlo, como si se tratara de un proyecto propio.

Nuestro objetivo siempre ha sido y será, el hecho de aportarle soluciones con una buena calidad tecnológica, pero sin dejar de lado el buenhacer de antes, teniendo el máximo cuidado del medioambiente, el ahorro energético y la sostenibilidad en cada uno de los proyectos.

R. Miralpeix S.L.

Water Management and Optimisation

R. MIRALPEIX S.L. is an enginering focused in the design of hydraulic systems to achieve the best management and optimisation of water  in different fields such as agriculture , domestic and residential landscaping, as well as industry.

From the customer needs , we seek and propose the best solutions with the most fair cost. We offer our 38 years of experience in the water market to you.

Our objective has always been and will always be , the fact of bringing you solutions with good technical quality but also taking care of the environment, energy conservation and sustainability in every project.

R. Miralpeix S.L.

Gestion et optimisation de l’eau

R. MIRALPEIX S.L. est une société dédiée à la conception de systèmes pour obtenir la meilleure gestion et l’optimisation de l’eau dans différents domaines tels que l’agriculture , l’aménagement paysager intérieur et résidentiel , ainsi que l’industrie et de l’hospitalité .

A partir des besoins des clients, nous cherchons et proposons les meilleures solutions avec le coût le plus abordable . Nous offrons 38 ans d’expérience dans le secteur de l’eau afin d’ atteindre cet objectif, comme s’il s’agissait de leur propre projet .

Notre objectif a toujours été et sera toujours , le fait de vous apportant des solutions avec une bonne qualité technique , mais sans pour autant négliger la buenhacer avant , en prenant le plus grand soin de l’environnement , conservation de l’énergie et de la durabilité de tout ce que vous demandez , quel que soit son champ d’application et échelle .

Enlace permanente a este artículo: http://www.miralpeix.es/